Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  1. Γενικά

1.1. Η ιστοσελίδα www.iraklioservice.gr είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (website) www.iraklioservice.gr είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ΑΤΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε, με διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 84, Ηράκλειο με ΑΦΜ 800469639 της ΔΟΥ Ηρακλείου (εφεξής «Εταιρεία»).

1.2. Η Εταιρεία προσφέρει την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (εφεξής «Πελάτες») μπορούν να πλοηγούνται στην πλατφόρμα, να ενημερώνονται και να υποβάλλουν σχετικό αίτημα (εφεξής «Αίτημα») με σκοπό την άμεση παροχή της τεχνικής υπηρεσίας (εφεξής «Εργασία») σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Όπου στους παρόντες Όρους Χρήσης γίνεται αναφορά σε χρήστη (εφεξής «Χρήστης») εννοούνται οι Πελάτες, Επαγγελματίες και κάθε τυχόν τρίτος που κάνει χρήση της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας.

1.3. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.iraklioservice.gr. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και όλων των υπηρεσιών – δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω αυτού συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο Χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

  1. Τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας

Με την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, ο Πελάτης μπορεί να αιτηθεί γραπτώς (με email) ή τηλεφωνικός για βλάβη σε ηλεκτρική συσκευή που είναι στη κατοχή του και να λάβει απάντηση είτε σε email είτε τηλεφωνικά σχετικά με το πρόγραμμα για την επισκευή της.

  1. Ειδικοί όροι για τη χρήση της πλατφόρμας

3.1. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι κάθε είδους Χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους Χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία.

3.2. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας κατά τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης και για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση της πλατφόρμας για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για μετάδοση ή καταχώρηση συκοφαντικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, απειλητικού ή άσεμνου περιεχομένου.

3.3. Απαγορεύεται ρητά η χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, διαβίβαση και διασύνδεση κάθε είδους προσωπικού στοιχείου ή στοιχείου επικοινωνίας Πελατών. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο για τη συνδρομή των δικαστικών αρχών και την εξυπηρέτηση λόγων δημόσιου συμφέροντος. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δεδομένα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία μόνο από την Εταιρία και μόνο ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών, διατηρούνται δε σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η Εταιρεία υποχρεούται σε διαγραφή αυτών.

3.4. Ο Χρήστης της πλατφόρμας αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και εν γένει το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κατόπιν τούτου, συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, ακριβείς και επίκαιρες, δεν είναι παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές, κακόβουλες, δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, ρατσιστικό, άσεμνο και εν γένει παράνομο υλικό. Επίσης, δεν προσβάλλουν αμέσως ή εμμέσως οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και απόρρητα κλπ).

3.5. Ο Χρήστης της πλατφόρμας οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εισάγει να είναι απαλλαγμένες από κακόβουλο λογισμικό, ιούς, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού συστήματος και ότι, επίσης, η εν γένει χρήση της πλατφόρμας από αυτόν δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

3.6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη από τον όρο αυτό, ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου πλήρως την Εταιρεία.

  1. Ευθύνη της Εταιρείας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εταιρεία παρέχει στους Πελάτες τον παρόντα διαδικτυακό χώρο, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους επικοινωνία.

  1. Ασφάλεια Δικτύου και δεδομένων – Πολιτική cookies

5.1. Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του Χρήστη και όχι της Εταιρείας. Ο Χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ο Χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

5.2. Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του Χρήστη, στο λογισμικό ή/και στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο Χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

5.3. Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι Χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των Χρηστών και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί κάποιας μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Εταιρείας, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

5.4. Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο γίνεται χρήση “cookies” με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. Ο Χρήστης δύναται να τροποποιήσει τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των “cookies” είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies”. Επισημαίνεται, ότι η μη αποδοχή της χρήσης “cookies” δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Εταιρεία ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

  1. Πνευματικά Δικαιώματα

6.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.iraklioservice.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδικτυακό τόπο από την Εταιρεία προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους Χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

6.2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

6.3. Απαγορεύεται ρητά σε οποιονδήποτε Χρήστη να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της ιστοσελίδας www.iraklioservice.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του κοινοτικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 95/46/ΕΟΚ, ως τροποποιηθείς εκάστοτε ισχύει).

7.2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, μόνο κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης των Χρηστών, ως ειδικότερα αναφέρεται αμέσως κατωτέρω, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.1 των παρόντων Όρων. Τα ανωτέρω δεδομένα υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία μόνο από την Εταιρεία και μόνο ενόψει των προαναφερόμενων σκοπών, αποθηκεύονται μόνο στο εmail της εταιρείας και διαγράφονται μετά την επεξεργασία και επίλυση του αιτήματος σας.

7.3. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι απόρρητη και πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι τα δεδομένα αυτά δε θα διαβιβάζονται προς τρίτους φορείς επεξεργασίας προς συσχέτιση/διασύνδεση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο για τη συνδρομή των δικαστικών αρχών και την εξυπηρέτηση λόγων δημόσιου συμφέροντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεσμεύεται να μην κοινοποιεί ή διαβιβάζει τα ως άνω δεδομένα για μη ζητηθείσα εμπορική ή μη επικοινωνία, για διαφημιστικούς σκοπούς κλπ, εκτός αν προβλέπεται αντίθετα στους παρόντες Όρους Χρήσης.

7.4. Η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί τα ανωτέρω δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί με το Χρήστη για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη χρήση της πλατφόρμας, καθώς και στην τήρηση των παρόντων όρων.

7.5. Οι Χρήστες ευθύνονται για την ορθότητα και την ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων τα οποία οι ίδιοι χορηγούν στην Εταιρεία και τα οποία οφείλουν να επικαιροποιούν και να ενημερώνουν προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της ιστοσελίδας.

7.6. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο από την Εταιρία και για τους προαναφερόμενους λόγους και όταν ο Χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τα πλήρη στοιχεία της οποίας αναγράφονται ειδικότερα στον όρο 1.1. των παρόντων. Η παροχή συγκατάθεσης γίνεται με την επιλογή του πεδίου «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης», κατά την αποστολή αιτήματος βλάβης ή αποστολή μηνύματος επικοινωνίας και ισοδυναμεί με νόμιμη, ρητή και έγκυρη συναίνεση στους όρους της παρούσας ιστοσελίδας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

7.7. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να ενημερώνεται, κατόπιν σχετικής αίτησής του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και να πληροφορείται για συγκεκριμένα στοιχεία των δεδομένων που τον αφορούν, όπως την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις μεθόδους επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους. Επίσης, κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι ανωτέρω αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην Εταιρεία και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

7.8. Κάθε Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, από την εταιρία στην περίπτωση αυτή δε, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού της ιστοσελίδας, η Εταιρεία δικαιούται να διαγράψει άμεσα το αίτημα του πελάτη μαζί με τα προσωπικά του δεδομένα .

  1. Τροποποίηση Όρων

8.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

8.2. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

  1. Τελικές Διατάξεις

10.1. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν στην Εταιρεία και στους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας, αλλά και μετά τον με οποιονδήποτε τρόπο τερματισμό της χρήσης, για τη ρύθμιση των σχέσεων για το χρονικό διάστημα που ο Χρήστης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών.

10.2. Ακυρότητα οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει και δε θίγει την ισχύ των λοιπών όρων.

10.3. Ο Χρήστης συμφωνεί πως υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, καθώς και για τα έξοδα ή πρόστιμα που τυχόν επιβαρυνθεί εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή μελλοντικών που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημίας που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος.

10.4. Μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος από την Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή της από αυτό.

10.5. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.